Filosofi og programerklæring til medlemmerne af de 4 hovedklubber

FORMANDSVALGET til FELIS DANICA

Af Jørgen Billing
Først udgivet 04/2012

Af Felis Danicas vedtægter fremgår det, at FD skal fremme klubbernes mulighed for at skabe yderligere interesse for racekatte samt være samlingspunkt for aktiviteterne i dansk kattesport. Udviklingen for vores hobby og sport, de kære katte, er under et væsentligt pres. Der stilles krav til en stram økonomistyring på alle fronter i vores hobby, for at vi kan fastholde og udvikle vores kvalitet samt skabe de bedst tænkelige betingelser for opdrættere, udstillere og katteelskere.
Det er inden for den ramme, Felis Danicas arbejdsområde må defineres, når organisationen skal være målrettet og fremstå som en udviklingsorienteret og ideel organisation. Vi må forsøge, at medvirke til at nære engagement og udviklingslyst for alle vores medlemmer, således at der skabes de bedst mulige vilkår for kattesportens fremtid. Det er af største betydning, at FD fortsat prioriterer indsatser og udvikling til gavn for medlemmerne under stadig hensyntagen til økonomien.

Jørgen Billing

Idegrundlag
Ansvar, nytænkning og helhed
Ansvar handler om at sørge for skabe synlighed af organisationens arbejde, således at medlemmerne har mulighed for at forholde sig til, om det er i den retning, medlemmerne ønsker udviklingen skal gå. Dette kan føre til inspiration og engagement, hvilket igen kan føre til et stigende medansvar for udviklingen. Uddelegering af opgaver er et andet væsentligt aspekt, der øger ansvar, arbejdsglæde og produktivitet i organisationen. Medlemsskaren er rig på talenter og ressourcer, og fra denne skare kommer også initiativer, ideer og nytænkning. Det er ligeledes fra denne gruppe, de kommende bestyrelsesmedlemmer skal rekrutteres. Medlemmerne er organisationens eksistensgrundlag, og bl.a. derfor er denne dynamik en nødvendighed. FD må være bevidst om, at serviceydelser til medlemmerne udgør en stor del af opgaverne, og medlemmerne vurderer også organisationen ud fra kvaliteten af disse ydelser. Vi må ikke være blinde for, at mange i disse år vælger vores hobby fra eller udskifter FIFe med andre katteorganisationer.

Nytænkning er et ”must” for mig, navnlig i forbindelse med en usikker økonomisk fremtid, hvor faren for stagnation kan være fremherskende. Derfor er det særligt vigtigt at holde sig i bevægelse og fremdrift. Vi kan i FD skabe mere service for færre eller de samme penge, og jeg tror, at det kan lade sig gøre ved fælles indsats. Det er afgørende, at der skabes rum for nye løsninger, hvor nye veje afsøges og afprøves. FD må være bevidst om at udvikle og skabe
synlige resultater, og bl.a. derfor må der være plads til at afprøve velbegrundede og gennemtænkte ideer, hvor resultaterne evalueres løbende. Innovation handler om at skabe nytænkning og omsætte denne til en merværdi for vores fælles hobby. I denne sammenhæng er det vigtigt at de bedste kompetencer, som findes iblandt os, identificeres og medvirker til at skabe udvikling. Undervisning og vidensdeling udgør en nok så væsentlig del af udviklingen, der bør prioriteres i en dynamisk organisation.

Helhed og fælles afsæt er en forudsætning for, at beslutninger kan realiseres. Dette afsæt har, i flg. flere FD-aktører gennem tiderne, ladet en del tilbage at savne. Der er i den forbindelse givet udtryk for ønsket om en større grad af koordinering og samarbejde i FD. Derfor må der fokuseres på helheden, for uden den – er det vanskeligt at skabe resultater. Medlemmerne er, som nævnt, den ideelle organisationens omdrejningspunkt, og derfor er det nødvendigt at sikre, at beslutninger tager afsæt i de tendenser og perspektiver, medlemmerne bidrager med – inden for den eksisterende rammesætning. Medlemmerne skal have oplevelsen af, at FD er deres organisation, hvor der hersker en fælles kultur og en fælles retning. Helhed og overensstemmelse mellem ord og handling medfører tryghed og vækst.

Programerklæring
FD-formandens ansvars- og kompetenceområde diskuteres jævnligt. I flg. vedtægterne forekommer denne funktion vældig forenklet set i lyset af praksis, og formandens virke har da også været udøvet og fortolket forskelligt af formænd og FU gennem tiderne. Vedtægterne danner grundlaget for FD’s virke, og tydeligheden i forhold til formandens egentlige arbejdsfelt kan med fordel styrkes ved hjælp af en mere detaljeret vedtægt. Håndtering af klager kan være et ømtåleligt emne, og desværre er klagetendensen generelt mere fremherskende i Danmark. Hvor nødigt man end ønsker det, indløber der klager til FD med mellemrum. Håndteringen af disse er en opgave, FD må kunne håndtere på bedste vis, hvor de involverede parter har krav på en sober behandling. I den sammenhæng er vedtægter, metoder og uvildighed væsentlige områder at granske i og revurdere med mellemrum, ligesom anvendelsen og udformningen af vedtægten omhandlende det etiske regelsæt.

Vidensformidling på internationalt og videnskabeligt niveau er medvirkende til at fremme udviklingen inden for kattesporten. Der må forekomme tiltag i den forbindelse med jævne mellemrum – og gerne mindst hvert 2. år. Mentorordningen har været et godt initiativ, og prioritering af den øvrige formidling af viden må ligeledes indgå i klubbernes og FD’s overvejelser. Fremadrettet må FD’s håndtering af serviceydelser analyseres. Der kan utvivlsomt søges nye løsninger på arbejdsgangene, herunder ekspeditionstider for stambøger, forespørgsler, attester og anmodninger, med mulighed for hensyntagen til specifikke problemstillinger.
Antallet af udstillede katte i DK er faldende, og uanset dette faktum vil intentioner om udvikling indbefatte den gældende udstillingsform. Besøgstal og katalognumre må meget gerne øges, og fornyelse kan være en drivkraft i den sammenhæng. Der udtænkes utvivlsomt mange gode ideer til det formål rundt om i Danmark, og disse mennesker ville det være en fornøjelse at få på banen. WW-Cat showet 2013 i Gigantium er noget mange af os ser frem til. Med min årlange show-organizer- karriere og rutine kan jeg bidrage med en betragtelig del til dette arrangement. Det ville være en fornøjelse at være en del af dette arrangement, som vel kan betegnes som en event, mens det store ”træk” i hverdagen er der, hvor de interessante og egentlige udfordringer som FD- formand ligger.

Præsentation
Jeg er stolt over, at det er medlemmer på tværs af de 4 hovedklubber, der har valgt at kandidere mig som FD formand. et giver mening og medvirker i høj grad til FD må være bevidst om at udvikle og skabe synlige resultater WW-Cat showet 2013 i Gigantium er noget mange af os ser frem til 21 min endelige beslutning om at modtage opfordringen til at opstille til formandsvalget. Havde det ikke været for jer, havde jeg aldrig valgt at påtage mig opgaven. Jeg ved, at vi sammen kan skabe en fælles fremtid for det bedste for kattene og deres ejere.
Som all- round- dommer har jeg en stor interesse i alle racekatte/katte og et ganske bredt kendskab til alle racerne, og de udfordringer der eksisterer inden for de enkelte racer. Jeg er så heldig, at jeg dømmer over det meste af verden, og trods mange invitationer afsættes der max. 25 udenlands- weekends årligt til opgaven. Dette bidrager med en stor mængde erfaringer og givende kontakter på mange områder. Jeg er sammen Annika fortsat aktiv på opdrætterfronten, omend i et mindre omfang en tidligere, men kravene til sundhed og racepræg er ikke sænket af den grund. Vi har med både glæde og stolthed opdrættet flere WW-, SW-, NW katte, som vi mener at være lykkedes ganske godt med – bl.a. gennem et stort og selektivt avlsarbejde.
I mit arbejde som pædagogisk leder af et dagtilbud, med 30 medarbejdere, har jeg haft rig lejlighed til at reflektere over min ledelsesstil i forhold til effekten af min indsats. At bestemme og kontrollere falder mig fjernt, da det – ikke overraskende – virker passiviserende. Tillid og uddelegering af ansvar under de givne rammer, udvikling, anerkendelse m.m. fører til arbejdsglæde, vækst og optimale resultater for organisationen. Mine omgivelser beskriver mig som en konfliktløser og problemknuser. Jeg søger udveje og er relations-skabende af natur, siges det.

30 år i kattesporten med mangfoldige bestyrelsesposter og udfordringer, også på formandsposten i en hovedklub, har været udviklende og lærerige, ikke mindst i kraft af mange relationer til spændende og dygtige mennesker på min vej. Ydermere har jeg høstet stor anerkendelse for min show-master rolle under mit formandskab i JYRAK, hvor jeg ligeledes blev beskrevet som en karismatisk frontfigur. Alle opgaver har på hver deres måde været lige engagerende, og nu – mange erfaringer rigere, med en omfattende indsigt og endnu mere inspireret, motiveret og rustet, har jeg valgt at modtage opfordringen til at opstille til formandsvalget i Felis Danica
Lad os sammen bygge broer og ikke grave grøfter, som jeg ser nogen er i gang med. Det skaber afstand, og det giver ingen mening. Lad efterårets storme give os mulighed for at rykke tættere sammen og få skabt de bedste betingelser for aktørerne i kattesporten. Endnu engang tak for de mange opfordringer, tilliden og den overvældende støtte, der er blevet mig til del